LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Produkty

Oferowany przez nas zintegrowany system informatyczny wspomagający pracę przedsiębiorstwa został zaprojektowany w oparciu o standard systemów zarządzania dla komputerów klasy PC pracujących w sieci Novell lub Windows NT.

Zadaniem systemu jest optymalne kształtowanie strumienia materiałów, surowców, półfabrykatów (w tym robót w toku) i wyrobów gotowych. Ma on na celu integrację wszystkich podstawowych procesów realizowanych przez firmę, takich jak: zaopatrzenie, zapasy, produkcja, sprzedaż i dystrybucja, planowanie, kontrola wykonania planu, koszty, finanse, gospodarka środkami trwałymi, itd. Jest on zintegrowanym oprogramowaniem komputerowym działającym interakcyjnie z zamkniętą pętlą sterowania opartego o zasady MRP II Standard System, dostosowanym zarówno do produkcji dyskretnej, powtarzalnej, aparaturowej jak i mieszanej. Moduły systemu mają na celu zapewnienie wzrostu produktywności prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskiwanego na drodze skuteczniejszego wykorzystania zasobów produkcyjnych, czyli: ludzi, kapitału oraz procesów wytwórczych między innymi dzięki zmniejszeniu udziału zbędnych działań i sprawniejszego zaspakajania popytu.

Przez system zintegrowany rozumiemy system aplikacyjny działający w oparciu o wspólną bazę danych dla wszystkich aplikacji - modułów systemu. Całość komunikacji pomiędzy poszczególnymi aplikacjami - modułami systemu odbywa się za pośrednictwem wspólnej bazy danych. Z drugiej strony praktycznie każdy z modułów systemu jest niezależny od pozostałych, pod warunkiem jednak zapewnienia mu w bazie danych niezbędnych informacji. Odpowiednie moduły są instalowane w poszczególnych komórkach odpowiedzialnych za wykonanie danych zadań.

Wszystkie moduły działają niezależnie ale wykorzystują zintegrowane bazy danych ogólnozakładowych i cały czas istnieje przepływ informacji pomiędzy nimi. Na przykład wygenerowane przez systemy sprzedaży dokumenty rozchodowe automatycznie pomniejszają stany zapasów magazynowych, odnotowując jednocześnie stopień realizacji zamówienia. Każda transakcja sprzedaży poza dokumentem opisującym jej ilość i wielkość niesie za sobą odpowiednie tłumaczenia do modułów: finansowo-księgowego (zapis operacji przychodowo-rozchodowej), windykacyjnego, przepływu gotówki (kasa, bank), ruchu towarowego itp.

Baza danych tworzona przez użytkowników stanowi zbiór wiadomości o rzeczywistym stanie Firmy. Wbudowane narzędzia pozwalają na ich wykorzystanie do tworzenia przekrojowych raportów pomagających w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów powstających w przedsiębiorstwie, np. problemu nieterminowych dostawców, dokładnego wyznaczania kosztów produkcji i kosztów wydziałów pomocniczych, wykrycia nadmiernych zapasów, dokładnego śledzenia poziomu braków, ruchu osobowego i towarowego, przepływu gotówki, procesów technologicznych, itp.

Poszczególne moduły naszego systemu dostępne są w wersjach dla systemów Windows lub DOS.

Minimalne wymagania sprzętowo - programowe (wersja dla Windows):

  • komputer zgodny z IBM PC Pentium (lub lepszy),
  • 32MB RAM,
  • 30MB miejsca na twardym dysku,
  • system operacyjny Windows 9x/NT4/2000,
  • sieć komputerowa Windows NT lub Novell Netware (wersja 3.x lub wyższa) dla pracy w sieci.

Minimalne wymagania sprzętowo - programowe (wersja dla DOS):

  • komputer zgodny z IBM PC 386,
  • 4MB RAM,
  • 10MB miejsca na twardym dysku,
  • system operacyjny DOS (wersji 5.0 lub wyższa) lub Windows 9x/NT4/2000,
  • sieć komputerowa Windows NT lub Novell Netware (wersja 3.x lub wyższa) dla pracy w sieci.